mrjoshuamclean 4

Artist Bio

Influences:   Nobuo Uematsu, Graeme Norgate, Yasunori Mitsuda, David Wise, Manami Matsumae, Ronan Hardiman, Akira Yamaoka, Koji Kondo

I make music for games, because games are awesome. Sometimes I make dance music, too.

Soundboard